جامعه – شهر های قدیمی

 

فهرست

آتن

یونان بی هیچ شبهه ای یکی از پایه های اصلی تمدن اروپایی و از خاستگاههای مهم تمدن جهانی است. در یونان  تعداد زیادی دولت – شهر وجود داشت که شامل یک شهر و مجموعه مناطق مسکونی اطرافش بود و بصورت مستقل اداره می شد که “سیته” خوانده می شد.  در سده ششم پیش از میلاد افراد مستبد (تیران ها) بر شهر آتن حکمفرمایی می کردند . آنها برای مقابله با اشرافیت  از تفکر شهروندی در آتن حمایت می کردند . بدین ترتیب  توازن قوای جامعه بصورتی درآمد که هیچ یک از بازیگران نمی توانستند دیگری  را نفی نمایند. دموکراسی  توسط فیلسوفان خلق نشد بلکه محصول این توازن قوا بود . در سده پنجم پیش از میلاد  در آتن گسترش تفکر شهروندی  به پیدایش دموکراسی انجامید.

برای اداره امور شهری ، قضاوت و حتی امور نظامی  شهروندان  در جلسات عمومی گفتگو ،و همه مسئولان حکومتی  با رای مستقیم انتخاب و یا برکنار  می شدند.  آنها  رهبران مذهبی را هم برای مدت مشخصی انتخاب می نمودند  و دستگاه روحانیت مستقلی از رای مردم وجود  نداشت . شهر بر اساس سازماندهی اجتماعی بنا می شد و فضای مهمی از شهر به محل جلسات گفتگوی عمومی ” فورم ”   اختصاص داشت ،  تئاتر و نیایشگاه نیز  در همه شهر ها  بنا شده بود . کار برد مناسک مذهبی و تاتر  تهییج روحیه شهروندی بود . مسابقات  ورزشی نیز از اهرم های مهمی برای ارتقا روحیه همبستگی اجتماعی  تلقی می شد.

جمعیت آتن  بسیار محدود بود و تنها شهروندان می توانستند در اداره امور شهر و در دفاع از آن شرکت نمایند . احساس شهروندی و دلبستگی به جامعه انگیزه اصلی آنها از دفاع در مقابل دشمن خارجی بود و همین همبستگی ،آتن را در مقابل دشمنی به مراتب قوی تر چون امپراتوری هخامنشی حفظ کرد .

اما دموکراسی آتنی رویه دیگری هم داشت: جمعیت آتن را در اواسط قرن چهارم پیش از م.  کمتر از سیصد هزار نفر دانسته اند که ترکیب ان چنین بوده است.

–21  هزار نفر شهروند.

—80 هزار نفر زن و کودک . زنان اساسا حق رای نداشتند و در زندگی اجتماعی غایب بودند.

–10هزار نفر خارجی که به انها متیک می گفتند.

–150هزارنفر برده ..

عدالت