ساختار حکومت در دوره شاه عباس بزرگ

پیش درآمد حکومت شاه عباس ، الگوی متعالی توسعه در تاریخ ایران است  “حکومتی بی ثبات بر سرزمینی کم درآمد”. گفته اند که ” حکومت صفوی حاکمیت بی ثباتی بر اراضی کم تولید بود” *، این سخن ناقض این ادعا نیست که حکومت شاه عباس الگو ی تمام عیار متعالی ترین دوره تاریخی پسا اسلامی […]

امپراتوی عثمانی

امپراتوری عثمانی امپراتوری عثمانی  بیش از پنج سده بر سرزمین های ثروتمندی در سه قاره آسیا و اروپا  و آفریقا حکومت کرد .در زمان اوج اقتدارش سرزمین هایی از موصل در شرق تا الجزایر در غرب آفریقا ، از یمن در جنوب عربستان تا لهستان را در اختیار داشت . ثروت سرزمین های تسخیر شده  […]