منابع.   -“مانی و سنت مانوی ” فرانسوا دکره  عباس باقری  نشر فروزان.

–“مانی شناسی” حسن تقی زاده  انتشارات افشار.این نوشته تقی زاده در گذشته تخت عنوان مانی و دین او بچاپ رسیده است ، اما کتاب حاضر کاملتر است .تسلط تقی زاده به منابع شرقی ، جایگاه ویژه ای در این زمیته به او می دهد.

–“رازوری در ایین زرتشت “شیوا کایانی انتشارات ققنوس. علاوه بر دید نویسنده که روشنگر است و نه تکراری ، اصطلاحات  پخته و واژه های نو فراوان در کتاب هست. ترجمه واژه های  انگلیسی اخر کتاب بسیار مفید است

-مانی و تعلیمات او  نوشته گئوویدن گرن  ترجمه نزهت صفاری اصفهانی .نشر مرکز.      در رابطه پیشزمینه تاریخی و گسترش مانویت مطالب جالبی دارد .ملحقات اخر کتاب در رابطه با اطلاعات جغرافیایی مفید است

— “از زردشت تا مانی” جرادو مانلی  ترجمه        نشر مرکز. مقایسه دو ایین ایرانی از زاویه روستایی و شهری بودن ، پایگاه اجتماعی ، قومی و فرا ملی ، شرق و غرب ایران و دوران های تاریخی که هر یک از ان نشات گرفته اند .

_جنبش های مذهبی در ایران  تالیف عبدالرفیع حقیقت  انتشارات کومش. جلد اول . ارتباط با ادیان پیشین ایرانی.

_اصل و نسب دین های ایرانیان باستان  تالیف عبدالعظیم رضایی .  اطلاعات مفیدی در مورد ادیان بودایی ، یهودی، مسیحی و منداییان و شاخه صائبین این دین در ایران دارد .

یاد اوری تاریخی:

 

موضوعات وابسته :

  • عرفان یهود و گسترش ان در میانرودان و انطاکیه
  • ایین بودا در شرق ایران
  • مسییحیت در عربستان
  • مانی و انجیل  پل -پولوس؟- و انجیل توما- لوقا؟
  • صائبین
  • مانی، مزدک، ابومسلم ، بابک   1) ادامه در ارمنستان ، بوگومیل در بالکان ، کاتار در جنوب و … در شرق فرانسه . 2) ادامه در ایران .فرقه اسماعلیه
  • شاپور اول و  رقابتهای دینی
  • تبلیغات ضد رمی در دوره ساسانیان …فکر یونانی ف فرهنگ عرب